Hopp til hovedinnhold
Vi vill gärna växa, men tillväxt får aldrig ske på bekostnad av hälsa och säkerhet. Det är vårt ansvar att säkerställa att arbetsplatsen är trygg för alla som jobbar i våra projekt. Vi arbetar också systematiskt för att minimera miljöpåverkan där vi genomför våra projekt.

Alla ska komma hem tryggt från jobbet

Tillväxt ska aldrig ske på bekostnad av hälsa och säkerhet. Vi arbetar aktivt med att förebygga risker på arbetsplatserna som kan leda till att någon skadar sig. Tanken bakom säkerhetsarbetet är att alla händelser har en orsak och att de därmed kan undvikas.

Vi ställer samma stränga säkerhetskrav på underentreprenörer som på den egna verksamheten. Bolag som förvärvas till AF-familjen förväntas hålla samma höga standard och får också stöd att stärka sin riskhantering och säkerhetskultur.

Skulle en allvarlig olycka ske följs den upp i en granskning, där koncernledningen deltar.

AF Gruppen Sverige är medlem i HÅLL NOLLAN, en samverkan för noll olyckor i byggbranschen mellan ca 80 företag som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

Ungefär 300 000 människor arbetar i byggbranschen och av dem skadas mellan 1 500 och 2 000 allvarligt varje år, vilket är helt oacceptabelt.

Medlemsföretagen hjälper varandra att förbättra sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, genom att dela med sig av sin kunskap. Tillsammans arbetar vi mot den gemensamma visionen: Ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Systematik som syns på sista raden

Engagemang. Det är den enskilt viktigaste ingrediensen i ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Det börjar hos ledningen, men sedan ska alla med.

Anna-Karin Larsson, AF Gruppen

Inget byggprojekt är det andra likt. Går det ändå att se runt hörnen och förebygga risker? Svaret kan vara ledningssystem enligt ISO-standard*, som säkrar risker och skapar möjligheter.

- Utfallet av ett verksamhetssystem är en funktion av vad man puttar in i det. Ju större engagemang från ledning och anställda och ju fler förslag som kommer upp till ytan, desto bättre resultat kan vi uppnå, säger Eva Johansson, HMS-chef på AF Bygg Göteborg.

Tuffare krav

- I det långa loppet handlar det om pengar, att jobba effektivt och säkert. Vi måste också vara redo för beställarnas allt högre krav. Ett gott rykte kan ge oss fler uppdrag.

Både AF Bygg Göteborg och Kanonaden Entreprenad har nyligen låtit certifiera sina verksamheter.

- Certifieringen är ett kvitto på att vi har ett systematiskt arbetssätt där vi löpande arbetar med förbättringar. Som AF-bolag måste vi hålla en hög nivå samtidigt som vi växer snabbt, säger Mikael Jonasson, kvalitetschef på Kanonaden, som vuxit fem gånger i storlek sedan starten 2010 och nu omsätter 1,2 miljarder kronor.

Ska skapa nytta

De tydliga strukturerna ska stödja arbetet i projekten, upplevas som enkla och skapa nytta. På Kanonaden ska en rutin vara max en sida lång och skriven på ett sätt som användaren förstår. Och det långsiktiga förbättringsarbetet måste kombineras med snabbfotat agerande i vardagen, säger Mikael.

I förbättringsarbetet måste man ha en lång tidshorisont, säger Eva. Ett ledningssystem ska helst ha varit igång några år för att man ska kunna se effekten av det. Samarbetet med certifieringsorganen blir en motivator som hjälper till att hålla i, utveckla och våga tro på det.

* Kanonaden och AF Bygg Göteborg är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).

 • Ta vara på dig själv - bry dig om andra

  Arbete ska planeras och utföras så att det inte uppstår skador på människor, miljö eller materiella ting. Resultaten av AFs HMS-arbete hänger starkt ihop med att alla är medvetna om sitt ansvar och sin kraft att påverka.

  Mer om HMS i AF
 • Arbetsberedning

  Arbetsberedning är ett viktigt verktyg för att planera produktionen och genomföra arbetet på ett säkert sätt. Kritiska arbetssituationer ska föregås av en arbetsberedning med alla inblandade.

  Mer om säkerhet i AF
 • Rapportering av händelser

  Alla olyckor, tillbud och farliga omständigheter ska rapporteras. Rapporterade händelser behandlas så att vi lär av varandras fel och undviker att vi eller kollegor blir skadade.

  Mer om säkerhet i AF
 • Visa respekt för energier

  Även i lägre hastigheter är det enorma krafter i omlopp när vi använder stora arbetsmaskiner. Kommer du i kläm, så kommer du inte därifrån oskadd. Respekt för energierna vi hanterar och användning av barriärer, ger kontroll och förhindrar olyckor.

  Mer om HMS i AF
 • Arbete på knä

  Arbete på knä

  Knäna är speciellt utsatta när de är i direkt kontakt med underlaget. God planläggning tidigt i projektet reducerar tiden för arbetet på knä och på huk.

  Mer om arbetshälsa i AF
 • Källsortering i alla byggprojekt

  Källsortering är viktig för miljö och ekonomi, och AF källsorterar avfall i alla sina projket.

  Mer om miljö i AF