Hopp til hovedinnhold
AF:s kontinuerliga miljöarbete startar på projekt- och affärsenhetsnivå, där miljörisker identifieras och rangordnas. Tillsammans med lagar, regler och särskilda avtalskrav utgör dessa analyser grunden för projektens och enheternas miljömål.

AF fokuserar på miljöaspekter som vi kan påverka.  Vi arbetar med att förebygga, minimera och följa upp eventuella utsläpp, vi strävar efter att öka graden av källsortering och vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan.

AF:s ledningssystem för miljöarbete följer principerna i miljöstandarden ISO 14001. 

Avfallshantering

Vi  projekterar och planera projekt så att minst möjliga avfall genereras och att avfallet i största möjliga mån kan källsorteras och återvinnas till nytt byggmaterial i nya projekt.

2019 källsorterades mer än 360 000 ton. Källsorteringsgraden för AF som helhet ligger väl över gällande myndighetskrav.

Klimat

Vår påverkan på klimatet mäts löpande i form av mängden växthusgasutsläpp i ton av koldioxidekvivalenter. En koldioxidekvivalent är en enhet som används för att jämföra de olika växthusgasernas effekt på klimatet. AF:s klimatkonto visar att dieselförbrukningen vid användning av arbetsmaskiner utgör den största delen av växthusgasutsläppen. Vi arbetar för att minska utsläppen, bland annat genom att fortlöpande byta ut maskinerna, så att vi alltid har en modern maskinpark med lägre utsläppsmängder.

Ökad miljömedvetenhet ger nya affärsmöjligheter

Vi har valt ett affärsmässigt förhållande till de växande miljöutmaningarna och resursbegränsningarna i samhället. De tre affärsområdena Miljö, Offshore och Energi är alla baserade på tjänster som löser miljöproblem.

Behovet av att avlägsna offshoreanläggningar på ett säkert och miljömässigt sätt var avgörande för etableringen av AF:s rivningsverksamhet Offshore och Miljøbase Vats. Miljöbasen utanför Haugesund är en av Europas modernaste mottagningsanläggningar för offshoreanläggningar.

Etableringen av miljöparker i Trondheim och på Østlandet är ett annat exempel på utvecklingen av innovativa framtidstjänster som löser miljöproblem. Med ny miljöteknik rengör och återvinner AF:s miljöparker upp till 80 procent av förorenade massor som annars skulle ha hamnat direkt i deponi.

AF har som mål att fortsätta att skapa konkurrenskraft och utveckla verksamheten i enlighet med samhällets behov för en hållbar utveckling. Byggherrar, bostadsköpare och hyresgäster i kommersiella byggnader ställer ständigt större miljökrav på de byggnader som uppförs.  AF har levererat flera byggnader som är BREEAM-klassificerade. I Sverige har vi flera projekt med certifering enligt Miljöbyggnad. Certifieringarna baseras på dokumenterade miljöprestationer.