Omsättningen för första kvartalet uppgick till 7 187 MNOK (7 393). Resultatet före skatt blev 186 MNOK (13) för första kvartalet. Det gav en vinstmarginal på 2,6 % (0,2 %). AF Gruppen hade en orderstock på 40 275 MNOK (41 668) i slutet av kvartalet. 

– AF Gruppen har förbättrat resultatet jämfört med föregående år, men vi är inte nöjda med den totala lönsamheten. Vi levererade hög tillväxt och goda resultat inom Anläggning samt inom Energi och Miljö. Orderstocken hålls på en hög nivå med tanke på marknaden vi befinner oss på, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 128 MNOK (-24) under första kvartalet 2024. AF Gruppen hade per den 31 mars 2024 en räntebärande nettoskuld på 974 MNOK (570). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,30 NOK (-0,03). Styrelsen har beslutat att föreslå utdelning till bolagsstämman om 3,50 NOK (6,50) per aktie med utbetalning under första halvåret 2024.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Alla ska komma hem välbehållna från våra projekt och siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för första kvartalet var 0,8 (1,4). Företaget arbetar systematiskt och målinriktat för att undvika arbetsrelaterad frånvaro och sjukfrånvaron för första kvartalet var 4,5 % (4,4 %).

– Samhället har mycket ambitiösa mål om att minska energianvändningen till 2030. AF Gruppen levererar lösningar som minskar den totala energiförbrukningen och ökar andelen energi från förnybara källor. Vi är en totalleverantör som erbjuder tjänster allt från konsultation, prefabricering och installation till drift av lösningar för bygg och industri. Dessutom har vi byggt upp en portfölj av energicentraler. Vi ser en ökad efterfrågan på energitjänster och AF Energi har haft en tillväxt i omsättning på över 30 % det senaste året, säger Tøftum.

Utvalda huvudpunkter från kvartalet:

  • Anläggning hade hög aktivitet och god lönsamhet under första kvartalet. Anläggningsverksamheten hade en betydande tillväxt på 41 % jämfört med samma kvartal förra året. AF Anlegg hade rekordhög omsättning för kvartalet och levererade ett bra kvartalsresultat, där flera projekt bidrog positivt. AF Anlegg har flera stora projekt i produktion och det är genomgående hög aktivitet och hög operationell effektivitet i projekten.  Målselv Maskin & Transport och Stenseth & RS levererade bra resultat för första kvartalet.
  • Bygg hade lägre aktivitetsnivå, men levererade ökad lönsamhet jämfört med samma kvartal förra året. AF Bygg Østfold levererade mycket goda resultat under första kvartalet. AF Byggfornyelse, Haga & Berg, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold, HTB och ÅBF levererade goda resultat.
  • Betonmast hade ett negativt resultat under första kvartalet och en lägre aktivitetsnivå jämfört med samma kvartal föregående år. Enheterna Betonmast Røsand och Østfold levererade bra resultat under kvartalet. Betonmast Buskerud-Vestfold och Innlandet levererade resultat som låg något under förväntningarna. Betonmast Oslo, Trøndelag och Boligbygg hade svaga resultat under kvartalet.
  • Projektutveckling hade låga försäljningssiffror under kvartalet på grund av utmaningar på fastighetsmarknaden. Försäljningskontrakt har tecknats för 19 (20) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 8 (9). Under första kvartalet överlämnades totalt 103 bostäder. Tre bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter under produktion är 735, varav AFs andel är 319. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 70 %.
  • Energi och Miljö hade en omsättningstillväxt på 18 % under första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och levererade god lönsamhet. AF Energi ökade aktivitetsnivån avsevärt jämfört med samma kvartal föregående år. Hög aktivitet och positiv verksamhetsutveckling i projekten gav ett bra resultat under årets första kvartal.  För AF Decom ökade omsättningen under första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, men resultatet ligger ändå något under förväntningarna för kvartalet.
  • AFs svenska verksamhet inom anläggning, byggnation, projektutveckling och rivning samlas inom verksamhetsområdet Sverige. Sverige hade en omsättningsminskning på 29 % jämfört med samma kvartal föregående år och ett resultat före skatt på noll. AF Prefab i Mälardalen levererade mycket goda resultat under första kvartalet och Kanonaden levererade goda resultat. De tidigare enheterna inom Betonmast Sverige hade negativa resultat även det här kvartalet.
  • Offshore hade ökad aktivitetsnivå jämfört med samma kvartal föregående år. Aeron hade fortsatt en hög aktivitetsnivå och levererade god lönsamhet under kvartalet. AF Offshore Decom hade högre intäkter än motsvarande kvartal föregående år, kopplat till flera offshorekampanjer. Enheten levererade ett svagt resultat under kvartalet.