AF Gruppens omsättning uppgick till 8 378 MNOK (8 568) under fjärde kvartalet och 30 530 MNOK (31 205) under 2023. Resultatet före skatt landade på 292 MNOK (502) under fjärde kvartalet och 700 MNOK (1 400) under 2023. Det gav en vinstmarginal på 3,5 procent (5,9 procent) under fjärde kvartalet och 2,3 procent (4,5 procent) under 2023. Den totala orderstocken var 41 991 MNOK (39 765) per den 31 december 2023.  

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 855 MNOK (-38) och till 1 552 MNOK (1 460) för helåret. AF Gruppen hade per den 31 december 2023 räntebärande nettoskulder på 641 MNOK (329). Resultatet per aktie för 2023 uppgick till 3,73 NOK (8,96). Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 NOK (6,50) per aktie som betalas ut under första halvåret 2024.

– Under kvartalet levererade vi en mycket god lönsamhet inom Anläggning samt Energi och Miljö. Vi är dock inte nöjda med totalresultatet för koncernen, varken för fjärde kvartalet eller för 2023. Det svaga resultatet för kvartalet beror på betydande nedskrivningar i  Betonmast Boligbyggs projektportfölj och inom de enheter som tidigare var Betonmast Sverige, samt en ytterligare nedjustering av projektkalkylen för ett offshoreprojekt. Det är positivt att vi har en stark orderstock med projekt som ger stor samhällsnytta, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

 AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för fjärde kvartalet var 0,9 (0,9). För 2023 var H1-värdet 0,8 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under fjärde kvartalet på 4,2 procent (4,7 procent). För 2023 var sjukfrånvaron 4,1 procent (4,6 procent).

Under kvartalet levererade vi stabilt förbättrade marginaler inom affärsområdet Bygg. Vi ser positiva signaler på marknaden, men omvärldsläget skapar fortsatt osäkerhet, vilket kan påverka aktiviteten och lönsamheten under det kommande året. Vi är väl positionerade och har över tid byggt upp ledande kompetens för att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med hög kvalitet och omsorg om miljön. I kombination med god anpassningsförmåga och genomförandekraft står vi väl rustade när marknaden vänder på riktigt, säger Tøftum.

Utvalda huvudpunkter från kvartalet:

  • Anläggning hade hög aktivitet och levererade ett mycket bra resultat under fjärde kvartalet, med starka prestationer inom flera enheter. AF Anlegg levererade ett mycket bra resultat med betydande omsättningstillväxt och flera projekt som bidrog positivt. Målselv Maskin & Transport och Stenseth & RS levererade mycket bra resultat och Consolvo levererade ett bra resultat under det här kvartalet.
  • Affärsområde Bygg levererade ett bra resultat med ökad lönsamhet jämfört med samma kvartal föregående år. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen, ÅBF och HTB levererade mycket bra resultat. AF Bygg Østfold och Strøm Gundersen Vestfold levererade bra resultat under kvartalet.
  • Betonmast hade ett negativt resultat och minskad aktivitet jämfört med samma kvartal föregående år. Det negativa resultatet under kvartalet beror främst på betydande nedskrivningar i Betonmast Boligbyggs projektportfölj. Enheterna Betonmast Røsand och Østfold levererade mycket bra resultat, och Betonmast Innlandet samt Asker och Bærum levererade bra resultat.
  • Projektutveckling redovisade ett svagt resultat för kvartalet. Försäljningskontrakt har tecknats för 12 (9) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 6 (3). Hittills i år har det ingåtts försäljningskontrakt för 53 (216) bostäder, varav AFs andel är 24 (89). Under fjärde kvartalet överlämnades 110 bostäder på Fyrstikkbakken och två bostäder i det färdigställda projektet Brøter Terrasse. AF har en kommersiell byggnad under uppförande, Baneveien 16 i Bergen, som även innehåller en bostadsenhet. Fem bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter under produktion är 797, varav AFs andel är 360. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 75 procent.
  • Energi och Miljö hade en betydande omsättningstillväxt under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och levererade ett mycket bra resultat. Miljöverksamheten sanerar och sorterar olika material för återvinning. Grunden för miljöverksamheten är att avfall i stor utsträckning kan återanvändas och därmed utgöra en värdefull resurs i en växande cirkulär ekonomi. AF Decom hade omsättningstillväxt och bidrog med ett mycket bra resultat. AF Energi ökade aktivitetsnivån avsevärt jämfört med samma kvartal ifjol och levererade ett mycket bra resultat.
  • Affärsområdet Sverige, som inkluderar AFs svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning, hade ett negativt resultat och lägre aktivitetsnivå jämfört med samma kvartal föregående år. Enheternas resultat varierade stort under kvartalet och för hela 2023. Det negativa resultatet för affärsområdet under kvartalet berodde på ytterligare nedjusteringar av projektkalkylerna för AF Bygg Väst, AF Bygg Öst och AF Anläggning Väst. Goodwill skrevs ned med 20 MNOK under fjärde kvartalet. Flera andra svenska enheter levererade mycket bra resultat för fjärde kvartalet. Det gäller bland annat Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen, AF Bygg Syd och AF Härnösand Byggreturer. HMB hade ett bra resultat för kvartalet.
  • Offshore hade ett negativt resultat och en lägre aktivitetsnivå jämfört med samma kvartal föregående år. AF Offshore Decom, som river och planerar för återvinning av offshoreanläggningar, hade ett negativt resultat för kvartalet, vilket i sin helhet är relaterat till ytterligare nedjustering av projektkalkylen för ett projekt.  Aeron hade fortsatt en hög aktivitetsnivå och levererade mycket bra lönsamhet under kvartalet.