Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 7 853 MNOK (8 292) och 15 246 MNOK (15 101) för första halvåret. Resultatet före skatt landade på 292 MNOK (426) under andra kvartalet respektive 305 MNOK (635) för första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 3,7 % (5,1 %) under andra kvartalet mot 2,0 % (4,2 %) för första halvåret. AF Gruppen hade en orderingång på 10 877 MNOK under andra kvartalet och en orderstock på 44 693 MNOK (42 003) vid kvartalets utgång. 

– Vi har en hög aktivitetsnivå och en stabil orderingång, särskilt inom Anläggning. Det är också positivt att vi levererar goda resultat inom Anläggning samt inom Energi och Miljö.  Inom affärsområde Bygg levererar vi en stabil marginalförbättring jämfört med första kvartalet, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 227 MNOK (619) för andra kvartalet 2023 och 203 MNOK (1 226) för första halvåret. AF Gruppen hade per den 30 juni 2023 en räntebärande nettoskuld på 1 582 MNOK (-145). Resultat per aktie uppgick till 1,72 NOK (2,67) under andra kvartalet och 1,69 NOK (4,07) för första halvåret.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H1-värde (skadefrekvensens) under andra kvartalet var 0,7 (1,7). För första halvåret 2023 var H1-värdet 1,1 (1,3).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under andra kvartalet 3,9 % (4,1 %) och för första halvåret 2023 var den 4,2 % (4,8 %).

– Innovation är ett av fyra strategiska initiativ i vår koncernstrategi. Digitala lösningar och AI ger bättre beslutsunderlag och effektivare projektgenomförande. Vi utvecklar själva innovativa lösningar och investerar i venture-företag som kan bidra till att utveckla vår bransch. Vi har aktivt använt oss av AI under flera år och ser mycket positivt på de möjligheter det innebär för byggbranschen, säger Tøftum.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggning hade hög aktivitet under kvartalet och levererar ett bra resultat. AF Anlegg har två större projekt i produktion och flera stora projekt i uppstartsfas i slutet av kvartalet. Både E6 Rentvannstunnel i Oslo och Bergtunnlar Lovö i Stockholm har hög produktion och en effektiv verksamhet. Projekten E1 Vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo, Kabeltunnel Sogn–Ulven i Oslo, E6 Storhove–Øyer och flygplatsen i Mo i Rana är i uppstartsfasen. Målselv Maskin & Transport levererar omsättningstillväxt och ett mycket bra resultat under andra kvartalet. Stenseth & RS levererar ett bra resultat.
  • Bygg har haft en fortsatt hög aktivitetsnivå med högre resultat och marginaler jämfört med samma kvartal föregående år. AF Bygg Østfold, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold och Haga & Berg har mycket starka resultat, medan AF Håndverk och Åsane Byggmesterforretning levererar bra resultat. Bygg har haft en betydande orderingång och fem avtal har anmälts till börsen under kvartalet.
  • Betonmast levererar ett resultat lägre än förväntat, men förbättrat lönsamhet jämfört med samma kvartal föregående år. Resultaten för de olika enheterna varierar kraftigt. Enheterna Betonmast Trøndelag, Romerike, Røsand och Asker og Bærum levererar bra resultat under kvartalet.
  • Projektutveckling består av två operativa enheter, AF Eiendom och LAB Eiendom, med lokal förankring i Osloregionen respektive Bergenregionen. Försäljningskontrakt har tecknats för 16 (64) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 7 (29). Hittills i år har det ingåtts försäljningskontrakt för 36 (121) bostäder, varav AFs andel är 17 (54). Sex bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 885, varav AFs andel är 410. Detta ger en försäljningsgrad i pågående projekt på 75 %.
  • Energi och Miljö ökade aktivitetsnivån under andra kvartalet och har sammantaget ett bra resultat som är i nivå med samma kvartal föregående år. AFs rivningsverksamhet, AF Decom, som river och sorterar olika material för återvinning, har behållit sin aktivitetsnivå under andra kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, men levererar ett resultat som är något lägre än förväntat. AF Energi levererar en betydande omsättningstillväxt under kvartalet. Hög aktivitet och positiv verksamhetsutveckling i projekten bidrar till ett bra resultat under andra kvartalet för AF Energi.
  • Affärsområdet Sverige levererar sammantaget ett positivt resultat under kvartalet, men fortsatt med stora skillnader mellan de bästa och de svagaste insatserna. Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen och AF Härnösand Byggreturer levererar både omsättningstillväxt och mycket bra resultat under kvartalet. AF Bygg Syd och HMB bidrar positivt till resultatet, men marginalerna var något lägre än förväntat för kvartalet. Övrig entreprenadverksamhet bidrar negativt till resultatet också under andra kvartalet.  
  • Affärsområdet Offshore levererar ett bra resultat för kvartalet. AF Offshore Decom river och skapar förutsättningar för återvinning av offshore-installationer och levererar god lönsamhet med hög aktivitet vid miljöbasen i Vats under andra kvartalet. Aeron hade en hög aktivitetsnivå och levererar mycket god lönsamhet under kvartalet.