Omsättningen för första kvartalet uppgick till 7 393 MNOK (6 809) och resultatet före skatt blev 13 MNOK (209). Det gav en vinstmarginal på 0,2 % (3,1 %). Orderstocken var 41 895 MNOK (42 697) vid utgången av kvartalet.

Under kvartalet har ytterligare nedjusteringar gjorts av projektberäkningarna i koncernens svenska verksamhet. Projektberäkningarna har reviderats nedåt med 230 MNOK och är relaterade till enheterna inom tidigare Betonmast Sverige. Av den totala orderstocken på 7 645 MNOK per den 31 mars 2023 för affärsområdet Sverige motsvarar orderstocken för ovan nämnda enheter 2 097 MNOK. Återstående produktionsvärde i förlustprojekt i före detta Betonmast Sverige är 940 MNOK.

- Vi levererar ett svagt resultat under första kvartalet till följd av utmaningar inom några av våra svenska enheter samt svag lönsamhet inom Bygg. I likhet med andra aktörer upplever vi en utmanande marknad inom bygg och projektutveckling, men resultatet beror främst på våra egna prestationer. Detta har resulterat i nedjusteringar i vår svenska portfölj under kvartalet. Vi kommer att säkerställa bästa möjliga genomförande av de relevanta projekten, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen. 

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24 MNOK (607) för första kvartalet 2023. AF Gruppen hade per den 31 mars 2023 räntebärande skuld på 570 MNOK (-371). Resultatet per aktie för kvartalet blev -0,03 NOK (1,39). Styrelsen har föreslagit bolagsstämman en utdelning på 6,50 NOK (6,50) per aktie som betalas ut under första halvåret 2023

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Alla ska komma hem välbehållna från våra projekt och siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för första kvartalet var 1,4 (0,9). Bolaget arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro och sjukfrånvaron för första kvartalet var 4,4 % (5,5 %).

– Det gjordes många starka insatser under kvartalet, inte minst inom affärsområdena Offshore och Anläggning. Vi har en solid orderstock med stora komplexa projekt med hög samhällsnytta. Grundprinciperna för vår verksamhet är fasta, där ett gott säkerhetsarbete är en förutsättning för lönsam tillväxt. Det är glädjande att sjukfrånvaron har haft en positiv utveckling under kvartalet, säger Tøftum.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggning ökade aktiviteten under första kvartalet och levererade ett bra resultat. AF Anläggning har två större projekt i produktion vid kvartalets slut: E6 Rentvannstunnel i Oslo och Bergtunnlar Lovö i Stockholm. Båda projekten fortlöper bra och aktiviteten är hög. Flera andra projekt bidrar också med bra resultat under kvartalet. AF Anläggning har två större projekt i tidig uppstartsfas: E1 Vannbehandlingsanlegg i Huseby i Oslo och Kabeltunnel Sogn-Ulven i Oslo. AF Anlegg levererar ett bra resultat under första kvartalet. Målselv Maskin & Transport hade en stark omsättningstillväxt och ett mycket bra resultat under första kvartalet och även Stenseth & RS redovisar ett bra resultat.
  • Bygg hade en stabil omsättning under första kvartalet, men levererar ett totalt sett svagt resultat under kvartalet. Marknaden är utmanande och variationen är stor vad gäller resultat och prestationer på projekt- och enhetsnivå. Strøm Gundersen och AF Bygg Østfold har bra resultat för första kvartalet.
  • Sammantaget redovisar Betonmast en omsättning i nivå med föregående år. Kvartalsresultatet är svagt, men har förbättrats jämfört med första kvartalet föregående år. Enheterna Betonmast Romerike, Trøndelag, Røsand samt Asker og Bærum levererade bra resultat under kvartalet.
  • Projektutveckling hade en låg försäljning av bostäder under kvartalet. Stigande räntor och ekonomisk instabilitet har skapat en utmanande fastighetsmarknad, vilket bidrar till den låga försäljningen under kvartalet. Försäljningskontrakt har tecknats för 20 (57) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 9 (26). Sju bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 940, varav AFs andel är 438. Försäljningsgraden i påbörjade projekt låg på 78 %. AF har dessutom en betydande utvecklingsportfölj i Norge som uppskattas till 1 580 (1 658) boendeenheter. AFs andel av detta är 788 (802) boendeenheter.
  • Energi och Miljö höjde aktivitetsnivån under första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, men redovisade totalt sett ett resultat som låg under förväntningarna. AFs rivningsverksamhet, AF Decom, har låg aktivitet under kvartalet och levererar ett svagt resultat. AF Energi redovisar en betydande omsättningstillväxt under kvartalet. Hög aktivitet och god operativ utveckling i projekten bidrar till ett mycket bra resultat för första kvartalet.
  • AFs svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning samlas inom verksamhetsområdet Sverige. Sverige levererar ett negativt resultat till följd av ytterligare nedjustering av projektberäkningarna i koncernens svenska verksamhet. Projektberäkningarna har reviderats nedåt med 230 MNOK, exklusive moms, och är relaterade till enheterna inom tidigare Betonmast Sverige. De projekt som omfattas av nedjusteringen har ett återstående produktionsvärde på 940 MNOK exklusive moms. AF Prefab i Mälardalen och AF Härnösand Byggreturer levererar både omsättningstillväxt och mycket goda resultat för kvartalet. Kanonaden, AF Bygg Syd och HMB bidrar positivt till resultatet, men levererar något under förväntan under kvartalet.
  • Inom affärsområde Offshore ökade omsättningen avsevärt med 32 procent jämfört med första kvartalet föregående år och affärsområdet levererar ett bra resultat i nivå med föregående år. AF Offshore Decom hade en hög aktivitetsnivå jämfört med samma kvartal föregående år och levererar god lönsamhet. Hög aktivitet vid miljöbasen i Vats bidrog till det goda resultatet även under detta kvartal. Aeron hade hög aktivitet och god lönsamhet under kvartalet.